Veiksmažodis

daiktavardis | būdvardis | skaitvardis | prieveiksmis | įvardis | dalelytė | prielinksnis | jungtukas | jaustukas | ištiktukas

Žodis, reiškiantis daikto veiksmo ar būsenos (dinaminės daikto ypatybės) pavadinimą; savarankiška kalbos dalis: eiti, eina, ėjo; degti, dega, degė; miegoti, miega, miegojo; būti, yra, buvo; tylėti, tyli, tylėjo; senti, sensta, seno.

 Veiksmažodžio formos: asmenuojamosios, neasmenuojamosios (dalyvis, padalyvis, pusdalyvis), nekaitomosios (bendratis, būdinys, siekinys).